Covid-19 ziakin mitamtakte’ sep ding om lou leh sepna a khawl sak in I om uh a. Khenkhat te bel sem  kei le uhleng loh muhding zah mu in nuamsak in a om thei uhi. Huchi bang a hun haksa I tuahlai un I khosak dan uh atuam hi, ana hithei deuh I om ding ua, haksa taka ana om a, zingchiang a nekding ngaihtuah a lungkham tak a khosa leng I om ding uhi. Hiai hun tuh a neite’ adia midangte I panpih theihna hun om sung ahon hi thei a, ei gingtute’ adia Pathian hon itna I unaupihte’ tung a I lahna a nanung leh a poimoh mahmah ahong hi thei hi. Tua ahihziakin I unau panpih ding aomte tuh I panpih a, amaute hinna ding I khotuah tuh I mohpuak ahi hi. “Kuapeuh khuttawi lian mitnei (mi thilphal) vualzawl in a om ding: mi genthei kiang a a tanghou a kipan a piak ziak in.”  – Paunakte 22:9

Himahleh thil hihhoih leh thilphal mangngilh kei un; huaibang kithoihna tung ah Pathian a lungkim mahmah hi.” – Hebrute 13:16

Tua buaina ziak a hichi bang dinmun tuamtuam a I om lai un, khenkhat te’ a ding in mahni ut dandan a insung a om theihna hun leng hiding hi, hiai sem aw huai hih aw ki chihchih leng ahi thei kei ta dih hi. Inlam (lamka) aomte sang inleng gamdang a om te houh pawt khe theilou uh ahih ziakin a ut uleh thouhakthei uh a, a ut uleh lumhak thei un a utdan tak un a om thei uhi. Huchi ahihlai in khenkhat te’n inn pansan ah nna sem thei in, khenkhatte ahihleh a kuankhia bang leng a omta ding uhi. Hiai thu I gen ut pen ahi kei a hichi bang a hun zatdan tuamtuam I zatlai un zing thoh hun a thou a, tua hun masa te Pathian toh ki houlim na a zat a phattuam dan I gen ding.

Zingkal I chih I omna atuam dungzui in atuam thei a, gamthuk deuh a omte ading in zinglam bang ihmut hun ahi thei hi. Tua te ading inleng luphun te a lup hak deuh a zinglam hun thoveng tak in a zat theih hi. Tua bang dinmun a omloute ading inleng midangte’ sang a thohbaih zawkna in gen anei mahmah a, a zang manpha te ading in Toupa a kipahna, Khamuanna tungtu leh Pathian toh I kikal a I Khalam hon suhat tu ahi thei hi. Lungkhamna tuamtuam mimal in I tuah uh a om vek ding hi, buaitheih na leh I hunte bangmah lou a I zatna uh leng atam mahmah ding hi. Huchi bang ahihlai’n eivuak a hun hoih kipiak a poimoh mahmah hi. Zingkal hunte Pathian toh iki houlim na, Kipahthu akiang a I genkhiatna, I poimohte I ngetna, a thute I sim a I ngaihtuah hun te a I zat chiang in hundang teng sang in ei ah kipahna ding atam a, Pathian aw I zak theih na hun pen leng ahi hi.

Hundangte’ ah I inkuanpihte hi’n, I saptuam pihte’ leh mi dangdangte toh hita leh Pathian I bia khawm tham uhi. Himahleh tua bang te vuak a hun kei hi, hiai te vuak a I ki ngak khak chiangin Pathian I belh ding bang tak un I belthei kei uh a, Amah toh ki hou ding bang takin leng I ki hou thei kei uhi. I lungkhamnate, I khasiatna te midangte mai a genkhiat leng a baihlam kei hi. Tua ahihziakin mahni a hun thoveng ki piak tuh I Khalam ading, banah tua I hinkhua mahmah a dingleng apoimoh mahmah hi. Mahni a hiai bang hun I zattheih na pen tuh zingkal ahi deuh pen hi.  Tua bang hunte a I khasiatna omte, I lungkhamna, I buainate genkhia a, Toupa mai a i om chiang in I puak leng a zangkhai mahmah hi. I mihing hihna aki bang kei hi, khenkhat te’ Toupa mai a kap khethei leng I om ding hi, tua bang a Toupa mai a I lungkhamnate I genkhiat chiangin I puak a zangkhai khol hi. I haksatnate Toupa’n hon thuakpih gige ahihziakin Amah kiang I tut gige a, Amah a I ki ngak chiang in ei ah kipahna ding leh lam-etna thak a hong om gige hi.

Pathian in I gamsung uh a hong kepbit lai ziakin inlam a omte’n Biakinn mahmah ah leng zingkal teng in thumna hun I va zang thei lai uh a kipahhuai lua hi. Munteng a Toupa I kiang a om himahleh Amah Biakinn mahmah a I va naihtheih chiang in kipahna ding leh lungnop na ding atam hi. Mundang a omte ading in bel tua bang ahong hi thei kei a mahni innsung a hunzat theih tu a manpha mahmah hi. Tunia I thiltuah ding I thei kei a, I hunzat ding om bangbang te Toupa mai ah I lan khethei hi. Kumpi David mahmah inleng ani tuah dingte theikei mahleng zingsang teng a Toupa toh hunzat a phattuam dan ana gen hi. “TOUPA aw, zingsangin ka aw na naza zel dinga; zingsangin ka thumna na maah ka gel hoih dimdiam dinga, ka honna hungaih zel ding hi.” – Sam 5:3

Tua ding in kei leh nang in pan I lathak thei gige hi. Tu’n pan leng zekai lua chih omlou ahihziakin pan I la ding a, ana hihsa te’n leng Toupa toh ton in kal I suan tou ding uh.

– Thangginom Hangshing

(Laigelh toh kisai kupbeh nuam omleh, Laigelhtu +919615804759 ah thuzaak theih diing hi.)

5th August, 2020. | Weekly-Inspiration – 31

Leave a Reply

× Direct Appointment