ZINGCHIANG THU AH KIUANGSAK KE’N

Huchi in a zing ading lunghimawh kei un, a zing in amah ading a ki lunghimawh tawm ding ziak in. Ni khat ading in ni khat gimthuak a hun hi.” – Matthai 6:34

Tulai hun in lungsim hon la thei ding khovel ah atam mahmah a, tuate’n Toupa ompihna i phawk ding bang tak un a hon phawksak thei keia, Amah toh hong ki gamla sak huaihuai zomah hi. Ngaklahna, lunghihmawhna, dahna, lungzinna, thangpaihna, thuakgimna, leh maban ding ngaithuahna a lunggimna chihte’n i niteng hinkhua uh a hon zelsuak hi.

I tangteel ua Jesu’n hon sinsak “Ni khat ading in ni khat gimthuak a hun hi.” chih tuh taang tung a mipi tamtakte mai a agen (sermon on the mount) ahi chih Matthai 5 apat 7 kikal sung ah chiangtak in a theihtheih hi. Mihingte’ maban ding ngaihtuahna in thil tuamtuam hih sek mahlehang, zingchiang a bang ki suak ding hiam chih lel leng i thei kei uh a, i hihtheih uh a tawm mahmah hi. Damtak a nithak hunthak te niteng a mu teitei ding i hi uh chih maimai leng i chiam thei kei uh a, i hinna uh a dengdel mahmah hi.  “Zingchiang thu ah kiuangsak ken; ni’n bang a hon suahpih ding chih lah na thei ngalkei a.” – Paunakte 27:1.

Toupa toh tonkhawm lou a eimah utdan a om a, pil kisa a maban ding ngaihtuah a lungmuang tak a i om khak ding uh aluah huai mahmah hi. Leitung a khosa a omlai i hih ziak un maban ding ngaihtuah louh theihlouh mah hi. Himahleh eimah hithei kisa a om a, hon pia a hon guantu Toupa phawk lou a hinkhua i zat ding uh a lau huai hi. “Mihing lungtang in a lampi a ngaihtuah a: himahleh Toupa’n a kalsuante a bawlsak hi.” – Paunakte 16:9. Tua ahihziakin i thilhihpeuh uh a neulua a lianlua chih omlou a Toupa toh tonkhawm a, Amah deihlam ahi na hia, ka thil hihte, ka thilbawlte leh ka ngaihtuahte Amah mitmuh ah pomtak ahi na diam chia i ki dawt uh a poimoh gige hi.

Mihingte’ pilvang theihtawp a pilvang i kichih nung unleng a khonung in i omdan uh, i gamtat dan uh huai ah huchi khazaw leng, kahih khiallua, kahai lokha chih hun bang a om zel hi. Hiai in Toupa ompihna Amah toh ton khawm poimoh hina e chih hon sinsak hi.

Banghiam dinmun khat nei a, lohchinnate hiam, ahihkeileh midangte sang a hoih tungtuan na khat om chiang in kisaktheihna lungsim neih bang leng a baihlam nawn mahmah hi. Pau vangtang a i na neih khaksek uh tuh zingchiang a hohna ding, program zat ding khong a om chiang in damleh chih hiam, Toupa’n pha a sak leh chihte om sese lou in, zingchiang in… zingchiang in aw… chi’n i gensuk zauzau sek uhi. Pilvangtak a ngaihtuah siamnate nei a, Toupa phawk tawntung hi leng zaw kihuchi zauzau lou ding a, kiniamkhiatna toh gendan kilawm zaw a kigenchiat ding in ka gingta hi. Sawltak Paul kampau maimai inleng tua i gente hon genkim vek hi. “Pathian in a phal leh na kiang uah ka hong nawn ding” chi in, kampha in a khen a…” – Nasepte 18:21

 Jakob lai khak ah leng hichi’n a hon thuhilh hi, sausim mahleh i simsuak ding uh. Kisathei lou dia vauhilhna.

“Tun ah noute’n ngai un, “Tuni hiam zingchiang hiam in, huai khopi ah i hawh ding ua, huai ah kum khat i va tam ding ua, i sumsin ding ua, punna i mu ding,” chite aw. Zingchiang a bang hong om ding ahia chih nathei kei uhi. Na hinna uh bang ahia? Mei sawtlou kal a hongdawk a, mangnawn lel bang na hi uhi. Huchi in “Toupa’n pha a sakleh i dam dia, hiai hiam, huai hiam i hih ding” na chih ding uh ahi. Himahleh na ki-otsaknate uh na suangzaw ua, huai bang suanna tengteng gilou ahi. Huchi in kuapeuh thil hoih ding thei a hih tuanlou zaw amah ading in khelhna ahi.” – Jakob 4:13-17.

Tunia i kidot nop ahihleh zingchiang a i sawmte uh, i hih dingte uleh i hohna dingte uh Toupa’ kiang thumna ah i dong zel hia? Tua ding in i kisa chiat ni, thathak la thak chiat ding in i kingen hi.

“…Huchi in a zing ading lunghimawh kei un, a zing in amah ading a ki lunghimawh tawm ding ziak in.”

Zingchiang a bang hongtung ding hiam chih lunghimohna i neihlai un tunia bang hon tung ding hiam chih lel leng i genthei kei uhi.  Hun paisa a i na thiltuah te uh, a hoih hia, hoih lou hia i lungsim uh hon sukha omte ziakin tuni hun hoihtak Toupa’ hon piak pen zang manpha theilou in leng a om theih hi. Nidang a i na hih khelh leh bawl khelhte uh om mah leh tuate va bawl kiktheilou di hang a; la kik-utleng le ki la kikthei lou ding hi. Tuate ziak a tunia hun hoih i muh pen thadahtak leh nguitak a i zat ding uh hilou hi, tua te tungtawn a thathak te la a Toupa a i kihih hat uh a, Pathian hon sapna te thei a tunia hun hoih i muhte uh kipaktak a i zat ding uh ahi zaw hi. Sawltak Paul in hon hilh bang in, “…himahleh thil khat ka hih; nunglama omte mangngilh in malama ompen ka delh hi; Khrist Jesu a Pathian sapna sang kipahman mu ding in phak chiamna ka delh hi.” – Philippite 3:13-14.

Niteng a i hunzatna uah buai theihna ding hunkhop om thei mah ahi chihleng i pom theih uh apoimoh hi. I Laisiangthou mahmah inleng mun tuamtuam a maban dingte a lunghimawh lou a, Toupa khut a kingak ding ahihdan a hon sinsak hi. A ziak “Ni khat ading in ni khat gimthuak a hun hi.” Haksatna leh buainate i tuahchiang un, lungkhamtak leh nguitakin om keini. Niteng a i puakgik hon puaksaktu Toupa om gige ahi chih phawk in, Amah khut ah ki nga gige ni. “TOUPA tuh phat un, huai niteng a i puakgik hon puaksaktu; amah tuh Pathian, eite hon hondamtu ahi.” – Sam 68:19

Tu khang ah, ahihkeileh ei khang ah Toupa vualzawlnate’ ziakin bangkim ah khantouhna thupitak leh masawn na i nei toutou uhi. Mi atam zawte nek-le-dawn ding, silh-le-ten ding a buaite a ki hi nawn kei hi. Maban a nopsakna ding, hauh utna, neih utna leh minthang na dingte in i buai zawta uhi. Tua te a sia i chi zenzen kei a, himahleh tuate buaipihna a hunte i zat sek mah bang un Toupa hon sapna i tangtawn mun ding uah ki taiteh zaw leng manpha zaw sem diing hi. “Lei a, leikha leh tuiek in a neksiatna ah, gutate’n phenvang a a gukna uah gou kikhol kei un. Van ah, leikha leh tui ek in a neksiatlouhna ah, gutate’n a phen ua a guk samlouhna uah, gou kikhol zaw un.” – Matthai 6:19-20

Tuni’n bang i sin khethei a? Hongtung nailou maban thilte ah lungkham het keini. Toupa ah ki nga peuh in Amah deihdan in om photphot in, hing khe photphot leng i poimoh leh taksapte a hunhun in a hon pe ding Toupa ahi hi. “….Huai tengteng na poimawh uh chih na Pa uh van a om in a theigige hi. A gam leh a diktatna zong masa un, huchi in huai tengteng a honpiak behlap ding hi.” – Matthai 6:32b-33.

I thukhitna ding in, nikhat ni chia si ding i hih ziak in, tuni pen na sihni ding in kikoih gige inla, Toupa hongpai ni a kaihthoh a om ding in mansa in ka om hi chithei chiat ding in simtute Toupa’n lungmuanna leh Khamuanna toh hon ompihin hon vualzawl chiat hen!

Amen!

Toupa’n i thugelhte tungtawn in theihsiamna leh Khamuanna i tangchiat uah honpiak i ngen a; theihna bukim louh ziak a igen khelh omte angaihdamna i ngen lailai hi.

  • Thangginom Hangshing

(Laigelh toh kisai kupbeh nuam omleh, Laigelhtu +919615804759 ah thuzaak theih diing hi 24th  February, 2021 | Weekly-Inspiration – 60)

1 comment

  1. 1. Amen.

    2. Topan Athu siangthou tungtawna na sermo hon vualjawl hen.

    3. Gingtute adia Khalam Ann huang tamsem luikhua ding in Topa’n a sikha hin vualjawl hen aw.

Leave a Reply

× Direct Appointment