NUNGZUI HINKHUA: TUNI ZANG KHIAL KEI NI

Hebrute 3:13
Tuni’n a chih lai un niteng in ki hasuan tuah zaw un, huchia na lak ua mi kuamah khelhna khemhat ziak a hihkhauh a na om louhna diing un.
Hun paisa a i thiltuahte leh hih-nat a i na omkhaknate khawng ngaihtuahna in i ‘tuni’ hun tam zaw bang i na zangkha sek uhi. Huchilou in, mailam hun diing ngaihtuah ziak in, lau leh lungkham kawm a ‘tuni’ hun zat bei khak zel chih bang leng baihsam mahmah hi. I ‘tuni’ hun pen a hidiing bang a zangkha ngei lou a; tunia limsak dia poimohte natawm limsak khalou a, hun paisa leh hun hong tung nailoute ngaihtuahna khawng a, i ‘tuni’ hun manphatak pen, a phattuamna omhetlou a beisak khakha kihi kha thei hi. I huchih chiang un, ei kia kisikhop kisuak a, i changtel in a gendan a, a hasuantu diing hiam, ahihkeileh ei hon hasuantu diing a kuamah ki kiphattuampih tuah kha thei sek lou ana kihi dan hi. Kuamah hasuantu diing a pangtheilou zen a nunglam leh mailam ngaihtuah a buai ihihleh, khelhna khemhat dou zou lou a lungtang khauh gawpta i na hihkha diam leh?
Sawltak Paul in leng nunglam a omte mangngilh in malam a om pen ka delh hi chi’n Philippite 3:13 ah ana gen hi. ‘Manngilh’ i chihchiang in, i lungsim a kipat mang bei hit-het leh phawkkha nawn hetlou chihna hi lou hi. I hun paisa a, i na khelhna leh hihnat a i na omnate pen i tu dinmun a hon bahsaktu a pangsak nawn lou chihna hizaw a, a selam a  huaite kisukkhak sak nawn louh diing a chihna hizaw hi.
Hun paisa a i khelhna leh hihnat a i na omnate ziak a i tulel niteng-hinkhua buai kha den ahihleh Toupa’ kumpigam nna sem dia taaklou kihikha diing hi (Luke 9:62). 
Matthai 6:34 ah i Toupa Jesu in, a zing a diing lunghimoh lou di’n hon sinsak hi. ‘Tuni’ in a puakkhiak gimthuakna pen tuni a dia hun lua ahihziak in, a hong tung nailou hun leh thilte a ki lung himohsak lou di’n hon hilh hi. ‘Tuni a dia tuni gimthuak hun ahi’ chih hon hilh I Hondampa ngei ahihziak in, huaibang a omthei di’n Ama’n hon pii diing hi. Lunglau ken! Huaiziak in….
… Jesu Khrist mitsuan kawm ni maw, lawmte!
– Chingngaihlian Tunglut 
May18/2020_NH_A/06

Many writers at the beginning of their careers writing service have very little idea about what they should do with their own essays.Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*

× Direct Appointment