Lau Ken, Toupa Muanhuai Hi

“Khamuanna k’on nutsiat a; keimah khamuanna k’on pia hi; khovel in a piak bang in k’on pe kei hi. Na lungtang uh hihmangbat in omkei hen, lau leng lau kei hen.”John 14:27

Tulai in news leh munchih a natna hiileng i mu in i za hi. Ut in ut kei lengle khovel a hong om hi ta a, a zawng a hau khentuam om nonlou in hiai hipi in hon dok kha ta hi.

A lehlam ah News thuthang tuamtuam thutak (truth) hia chih di le sui zoh vual ding hilou, thu tuamtuam i zak leh i sim theih ding hong tam mahmah hi. Hiai te gingta vek ding chileng hon lungnuam sak lou ding thu a tam mahmah hi. Khen khat inlah hun nanung hita ahi chi in Laisiangthou bulphuh in bangbang hiam i suangtuah uhi.

Hiai te avek in gingta leh gingta lou chi i hi kei, himahleh Pathian lou ngal in I maban ding thei lou ahih ziak in Amah a kikep Siangthou leh Amah a muanna i koih louh ngal thil dang hon lungmuang sak thei ding om lou hi. Hun na nung ahi i chi ta a Toupa hongpai hun ding hong nai deuhdeuh ta ahi chi in i ki hilh hi. Himahleh Toupa hongpai ding ei mihing gel theih hi lou a, Pa lou ngal in theilou hi. A hih ziakin i tung a bang hongtung ding hiam chih i thei kei a, i hinna bei thei gige a Toupa leng hongpai thei gige hi. Toupa a Hotdamna taktak i neihlouh ngal in Khamuanna taktak hon tung theilou hi.

Ei gingtu te hamphat dan, Kha Siangthou ompihna Khamuanna Toupa a nei gige i hi chih Laisiangthou ah leng i mu hi. “Khamuanpa, Kha Siangthou, Pa in ka min a honsawl ding in bangkim nou a hon sinsak ding a, na kiang ua ka gen tengteng nou a hon thei khesak nawn ding hi.” v26

Hiai bang hamphatna leh Khamuanna i dong theih na ding in ei lam ahleng I hih leh I sep ding a om hi. Toupa deihdan bang a chihte leh Ama deih dan a i hin a ngai hi. Vualzawlna dang i dong mahmah nawn uh ahihleh, Jesu’n Toupa kiang a hon Khamuan tu ding hon nget sak hitel hi. “Nou n’on it uleh, ka thupiakte na zui ding uhi. Huan Pa ka ngen dia, aman Khamuanpa dang a honpe ding, tangtawn a na kiang ua om ding in; Huai thutak Kha; khovel in a neih theihlouh ahi, amah a muhlouh a, a theihlouh behlap ziak in; nou amah na thei ua, na kiang uah a om gige ngal a, noumau sung ah a om ding hi.” v15, 16, 17.

Tua ahihziakin lungkham a mangbang in om keini, ni bangzah hiam inn a i om sung in Toupa hon muhsak nop leh hon theihsak nop tampi om ding in i gingta hi. Hiai bang hun hoih i neihte zang manpha in insung mite toh Toupa phatkhawmna hun leh a thu-le-la a iki kuptheih na hun in zang chiatni.

Toupa’n simtute na vek un hon ompihin hon vualzawl chiat hen!

– Thangginom Hangshing

Leave a Reply

× Direct Appointment