“Aksi tamdan a sim a; a min uh a sa chiat hi.” Sam 147:4

Tulai natna ziakin buaina tuamtuam nei chiat ding in iki gingta hi. Himahleh thil tuamtuam a buaina i neih lai un hiai thu ah i ngaihtuahna pe zual leng i chi hi. Lungkham a mangbat hun, ki ngaihsiat hun nei vek chiat ding in iki gingta hi. Hiai bang hunte hita in kipah hun hita leh bang ziak a kei ana piang a ana om kha ka de aw? chi’n na ki piak siat hun a om zel sam hia? Lunglel kisa a hehnemtu ding om louh hun leh mite’ lak a vuallel kisak hun na nei zel sam hia? Mihing taksa melpu a hing lai ihih ziak in hiai te nei chiat ding in iki ging ta hi.

Hiai bang a ngaihtuah na tuamtuam suangtuah na i neih lai in i Laisiangthou a i taangtel sim thak leng i chi hi. “Aksi tamdan a sim a; a min uh a sa chiat hi.” – Sam 147:4. En di aksi te bang zah in atam tel mah di? I ngaithuah ngei hia… Pathian thil siam thupi hi na tel e maw, mihingte’ sim seng vual ding hilou aksi hiai zah ta a tam te’ Min a neih chiat uh. Thupi in lamdang hi na tel e!

Pathian in Amah ki batpih a asiam le hilou a thilsiam te maimai le hi chi tel a a thupi bawl leh Amah bang a hon bawl te’ bang zah ta in hon khotuah in, hon kembit tel do aw maw? Tua vuak le hilou, i nute’ gilsung a i om ma nangawn a Toupa’n honna thei khin hitel lai. Thupi lotel.
“Gil sung a k’on bawl ma in k’on thei a, sul a kipan a na pawtkhiak ma in leng k’on koihtuam a, namte kiang a zawlnei din k’on sepkhin” chi in.” – Jeremaih 1:5

Hampha i hih dan, ngaihtuah mah di, bangmah ki saklouh na, ki niam muh na tuamtuam i neih theih lai in kipahthu gen ding ki hau lua hi lou maw? Toupa’n Amah batpih a hon siam a, thil siamte’ tung a thu nei thei dia thupiak hon pia hilai hia, hampha lua hi hang maw. Leitung a i khualzin sung in i thil tuah te’ ki bang kim vek lou ding mah hi, himahleh tua bang a haksatna hiam, buaina i tuah hun in tua i gente ngaihtuah leng i khasiatna ding Toupa mai a omlou lua hi. Tua nak sang in damtak a niteng a i khosak theih khong manpha lotel hi. Second khat sung lel inle kipahthu gen ding i nei chiat hi.

Awle, tukal sung in hiai thu te ngaihtuah na a nei in Toupa kiang ah kipahthu genna in dim leng i chi hi. Tua ahih khomkhom in tulai a natna hiileng i thei a, damlou te ading leh akemtu te Doctor/Nurses te banah, akisai kha te ading in thumna nei chiat leng i chi hi. Toupa Saptuam munchih a omte’ bittak leh Khamuang tak a i om theih na ding unle thum ni.

Simtu te’ Pathian in hon ompih in hon vualzawl chiat hen!

– Thangginom Hangshing

Leave a Reply

× Direct Appointment