Category Archives: WEEKLY INSPIRATION

Na ginna leh na hotdamna toh kisai khatveivei ginglel kisa in, ka hotdamna dik zoulou adiam? chi in nang le nang na ki dawt hun a om hia? Tua bang na hih leh lau het ken nang vuak na hi…

reading now

× Direct Appointment