John MacArthur tuh Grace Community Church te Pastor ahi a, Bible Scholar minthang tak leng ahi. Biakna Kikhop Hebrute bung 10 tang 25 pansan in, Pastor John MacArthur in gingtute biakpiakna(worship) leh kipolhkhawmna (fellowship) neih khom ding pen Pathian' thu…

reading now

× Direct Appointment